MŁODZI SPECJALIŚCI

"MŁODZI SPECJALIŚCI"

We wrześniu 2010 roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu pt. „Młodzi Specjaliści”. Projekt został złożony przez Powiat Gostyński w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 W ramach pozyskanych środków w szkole realizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i dodatkowe z zakresu: języka ojczystego, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatyki, języków obcych.

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów klas I i II, które mają na celu wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych słabszych uczniów.

Natomiast zajęcia dodatkowe przeznaczone są dla uczniów klas II i IV i mają służyć poprawie poziomu zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz pogłębieniu kompetencji umożliwiających osiągnięcie wyższych wyników maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 Uzupełnieniem zajęć szkolnych będą wyjazdy edukacyjne.

 W szkole realizowane są także zajęcia dodatkowe tak zwane szkolne projekty.

Uczestniczą w nich chętni uczniowie klas II – IV, którzy tworzą kilkuosobowe grupy zadaniowe i wytworzą określony „produkt”, wykorzystując dostępną wiedzę i  umiejętności zawodowe oraz pomoc specjalistów z przedsiębiorstw zaproszonych do współpracy.

Uczniowie, którzy wykażą największe zaangażowanie i włożą największy wkład pracy zostaną skierowani na jednomiesięczne praktyki zawodowe do przedsiębiorstw .

 W celu podniesienia poziomu atrakcyjności zajęć szkoła otrzyma komplet dydaktyczny: tablicę interaktywną wraz z rzutnikiem multimedialnym ponadto podręczniki szkolne i inne materiały dydaktyczne.